Deklaracja Dostępności dla strony internetowej kpbc.umk.pl

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-09.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • W filmach, opublikowanych przed 23 września 2020 r., nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
 • Materiały audio, opublikowane przed 23 września 2020 r., nie mają transkrypcji.
 • Obiekty cyfrowe zamieszczone w serwisie jako reprezentacje cyfrowe materiałów bibliotecznych, materiałów archiwalnych oraz muzealiów spełniają częściowo zapisy ustawy.
 • W serwisie występują miejsca z zaburzoną strukturą nagłówków.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Przygotowanie w pełni dostępnych wersji cyfrowych prezentowanych materiałów bibliotecznych wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów. Zgodnie z wyjątkiem opisanym w art. 3 ust. 7 zapewnienie ich całkowitej dostępności nie jest wymagane przez ustawodawcę.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: firmę Utilitia Sp. z o. o. oraz samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-18.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Kożurno, pk@umk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566114416 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Toruń
 • ul. Jurija Gagarina 13
 • 87-100 Toruń

Parkingi

 • Możesz skorzystać z 3 parkingów:
  • Parking ogólnodostępny przed Aulą i Rektoratem, w odległości ok. 350 m od budynku. Dojazd bezpośrednio z ul. Gagarina. Na tym parkingu wyznaczono 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych pomalowanych na niebiesko i prawidłowo oznakowanych.
  • Parking ogólnodostępny prezd Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, w odległości ok. 250 m od budynku. Dojazd z ul. Gagarina ulicami Krzemieniecką i Wileńską. Na tym parkingu wyznaczono 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.
  • Parking służbowy położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, dojazd z ul. Gagarina ulicą Karola Olszewskiego. Z tego parkingu do wejścia głównego jest ok 130 m, a do wejścia służbowego ok. 20 m. Nie ma tu wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W przypadku chęci skorzystania z tego parkingu prosimy o wcześniejszy kontakt.
 • Wszystkie parkingi są bezpłatne

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejścia do budynku

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne oraz służbowe.
 • Wejście główne:
  • Do wejścia głównego prowadzą schody.
  • Do wejścia tego doprowadzona jest stała pochylnia.
  • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Wejście służbowe:
  • Przy wejściu słożbowym znajduje się portiernia.
  • Znajduje się poziomie gruntu.
  • Poprzedzone jest zamykaną furtką z dzwonkiem na wysokości ok. 1,5 m.

Przestrzeń za wejściem głównym

 • Za głównymi drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap z drzwiami automatycznymi po lewej stronie. Za drzwiami wiatrołapu znajduje się stanowisko ochrony. Na pierwsze piętro prowadzą schody z windą dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby korzystania z windy prosimy zwrócić się do pracownika ochrony. Ogólnodostępny punkt informacyjny znajduje się na I piętrze. Informacji udzielają także pracownicy administracji, ochrony oraz bibliotekarze.
 • W budynku znajdują się tablice kierunkowe.
 • Lada na I piętrze jest na poziomie osoby na wózku.
 • Na pierwszym piętrze budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - damska i męska.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 5 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów.
 • Możesz skorzystać z windy.

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • Od poziomu 1 piętra wzwyż winda jest ogólnodostępna, natomiast do zjechania na poziom parteru i piwnicy wymagana jest karta dostępu.

Łazienka

 • W budynku są toalety damska i męska dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toalety znajduje się na pierwszym piętrze, po prawej stronie patrząc od wejścia głównego. W toaletach znajdują się kabiny z uchwytami.

Wyposażenie wspomagające

 • Na poziomie parteru w czytelni czasopism, na II piętrze w czytelni głównej i na III piętrze w czytelni zbiorów specjalnych znajdują się powiększalniki tekstu I-See HD22 wyposażone w czytelną instrukcję obsługi.
 • Na pierwszym piętrze znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w program udźwiękawiający i powiększający, skaner oraz drukarkę brajlowską.
 • W sali konferencyjnej nr 8 na parterze budynku znajduje się pętla indukcyjna.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku nie ma schodowych krzeseł ewakuacyjnych oraz dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji